فعالیتهای حوزه مشتری در گروه خودرو سازی سایپا از سال 1378 و با تشکیل اداره امور مشتریان در شرکت سایپا یدک به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش به مشتریان محترم گروه آغاز گردید. در سالهای بعد با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی و رسیدگی به درخواستهای مشتریان محترم ، همچنین تسهیل در ارتباط مشتریان با مبادی ذی ربط از یک سو و از سوی دیگر لزوم ارتقاء سطح کیفی و کمی رسیدگی به درخواستهای ایشان به شرح ذیل ادامه یافت:

  • ایجاد مرکز تماس تلفنی در شرکت سایپا یدک با هدف ایجاد فرایندها ، و دستورالعمل های حوزه ارتباط با مشتری
  • ایجاد ساختار پاسخگویی و رسیدگی یکپارچه با هدف ایجاد مرکز تماس چند رسانه ای گروه ، تمرکز و پیاده سازی فرایندهای یکپارچه حوزه مشتری
  • ایجاد مرکز ارتباط با مشتریان و شبکه نمایندگی های گروه سایپا با هدف یکپارچه سازی مراکز تماس امدادی، خدماتی و همچنین کانالهای ارتباطی، توسعه فرایندهای نرم افزاری و ایجاد ساختار پایش یکپارچه در سطح گروه خودرو سازی سایپا